Informatieblad Ledenadministratie/Penningmeester Oranje Nassau 2018-2019

Oranje Nassau (ON) heeft een huishoudelijk reglement waarin vele zaken zijn vastgelegd voor een lid­maat­schap bij deze vereniging. In dit informatieblad worden enkele belangrijke zaken voor een lidmaat­schap en de contributie genoemd.

  • Een verenigingsjaar bij ON loopt van 1 juli t/m 30 juni. Voor de maanden juli en augustus wordt geen contributie berekend, waardoor de contributie dus geldt voor 10 maanden.
  • De contributie kan uitsluitend worden betaald via een automatische incasso, waarvoor via het aan­meldingsformulier een machtiging wordt verleend. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan d.m.v. een schriftelijk verzoek bij de penningmeester hiervan worden afgeweken.
  • Ben je het niet eens met een afschrijving van de automatische incasso, dan heb je een maand de tijd om het bedrag te laten terugboeken. Als je jouw lidmaatschap beëindigt dan wordt de automatische in­casso stopgezet.
  • Bij betaling via de automatische incasso heb je twee mogelijkheden:
  1. betalen in één termijn (rond 1 oktober),
  2. betalen in vier termijnen (rond 1 oktober, 1 december, 1 februari en 1 april) of gelijkelijk verdeeld over de overgebleven termijnen indien de machtiging later wordt ontvangen.

Indien de machtiging na de laatste termijn wordt ontvangen, dan wordt het volledige bedrag in één keer geïnd op de eerste van de maand volgend op ontvangst van de machtiging.

  • Het lidmaatschap of donateurschap geldt in principe voor een periode van één verenigingsjaar. Echter zonder schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie vóór 30 juni wordt deze au­tomatisch met een jaar verlengd en is behoudens uitzonderingsgevallen dus de volledige contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen.
  • Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in geval van blessure, ziekte, zwangerschap of ver­huizing naar een plaats buiten de stad Groningen. In dit geval geldt een opzegtermijn van één maand. Voor de resterende periode is dan nog 50% van de contributie verschuldigd.
  • Voor een nieuw lid dat start met de training in de maanden mei t/m oktober, gaat het lid­maatschap in op 1 september. In alle andere gevallen start het lidmaatschap op de eerste van de maand volgend op de maand waarop is gestart met de training.

Op http://onvolleybal.nl/ons-beleid/contributie/ staan de meest recente contributie bedragen